Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

VAN:
Evert Jansen Holding
Arnhemseweg 108
3817 CK  Amersfoort- The Netherlands
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening
van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2 Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere
aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper
waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing
indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze
met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van
toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen
in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen
partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overigebepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwebepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingin acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een
termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij
zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig
dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en
geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding
of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede
verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders
aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot
levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen
zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst
dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn
verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
de koper in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden
in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt
koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker,
of op overeengekomen en bestemde lokatie.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de
op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
"Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat
gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan
voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd
eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan
afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader
van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat
koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is
deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper
gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren,
tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan
wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder
dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt
vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en
aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te
zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van
(af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke
termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan
de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie
dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.
Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na
ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden
gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd,
blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte
zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt
zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker
op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is
overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot
verhoging cq verlaging van de prijs.
2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen,
indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten
aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en
eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt
gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst
financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal
gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg
heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen
meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen
worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient te geschieden in: 100% van het totaal
factuurbedrag 4 dagen voor aanvang van de overeengekomen
werkzaamheden op een door gebruiker aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de
facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de
termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim.
Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance
van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de
koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor
de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
alsmede de kosten worden voldaan.
5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag
van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd
bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen
eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker
tenzij de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met
gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen en contractueel
per betreffende content met de gebruiker anders is
overeengekomen. Ontwerpen,schetsen,tekeningen,films,software en
(electronische) bestanden zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de gebruiker, niet te wijzigen, aan
te passen, te claimen of na te maken door de koper en/of derden.
Op overtreding van het eigendomsbehoud is een boeteclausule van
toepassing ten gunste van de gebruiker. Op alle
ontwerpen,schetsen,tekeningen,films,software en (electronische)
bestanden van de gebruiker is het europees Merkrecht van
toepassing.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van
dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker
of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede
terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld
en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te
leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en
koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de
overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan
gebruiker.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van
3 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties,
zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst
daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor
herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de
vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan
gebruiker te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is
ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of
derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot
die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15%
over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €
150,00.
2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4.  Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat
te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid
te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra
zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de
overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper
gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde
verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende
schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te
verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de
aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen
in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is
die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.
1000,00 (Zegge:eenduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen
tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur
van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft
op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend
kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of
zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die
voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het
moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper
aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden
daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de
koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn
van virussen en defecten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden
bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor
die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken en
ontwerpen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde
anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de
gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan
de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)
bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te
worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van
de verstrekte stukken anders voortvloeit.Op alle
ontwerpen,tekeningen,schetsen,films,software,(electronische)
bestanden enz. is het Europees Merkrecht van toepassing.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering
van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend
of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede
één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens
nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met
gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop
gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of
indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Amersfoort.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze
algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.